GRAWE COMFORT

Промоция: Безплатна консултация

+ Универсална йонизираща четка Volcano VA - 83

GRAWE COMFORT е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща уникална комбинация, гарантираща висока спестовност, защита при настъпване на определено тежко заболяване, допълнително покритие срещу риска смърт вследствие от злополука и предлагаща разнообразни допълнителни застрахователни пакети при годишни премии. Тя се състои от: 

Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" при "доживяване", "при настъпване на определено тежко заболяване" или в случай на "смърт" и застраховка "смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука".

Допълнителен пакет "А", покриващ риска "трайна инвалидност на Застрахованото лице в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука".

Допълнителен пакет "B", покриващ риска "трайна инвалидност на Застрахованото лице вследствие на злополука" и "болничен престой над 3 дни на Застрахованото лице вследствие на злополука".

Сключването на Допълнителните пакети е по желание, като те могат да бъдат сключени заедно или поотделно.

Покрития
Основна програма
Покрити рискове

1. При доживяване от Застрахованото лице на срока на Програмата, на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции.
2. При настъпване на определено тежко заболяване през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума, включително и натрупаният до момента допълнителен доход от лихви и инвестиции.
3. При смърт на Застрахованото лице през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
4. При смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща удвоената застрахователна сума по основната програма, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.

Допълнителен пакет "A"
При Програма GRAWE COMFORT е възможно сключването на Допълнителен пакет "А" със застрахователна сума в размер на 10 000 EUR. Покрит риск:
При трайна инвалидност на Застрахованото лице в размер на или над 50 %, настъпила вследствие на злополука през срока на Програмата на Застрахованото лице се изплаща пълната застрахователна сума по Допълнителен пакет "A". Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата.

Допълнителен пакет "B"
При Програма GRAWE COMFORT е възможно сключването на Допълнителен пакет "B" с покрития 5 000, 10 000 или 20 000 EUR в зависимост от покритието по Основната програма.
Покрити рискове:
При трайна инвалидност вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет "B", равен на процента на инвалидност (определен по таблицата за инвалидност на Застрахователя). Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата.
При престой в болница над 3 дни на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплащат дневни пари за целия период на болничния престой (включително и първите 3 дни). Размерът на дневните пари е 5, 10 или 20 EUR според застрахователната сума по Основната програма.
 

Пенсионна опция /минимален срок – 5 години/
Опцията GRAWE PENSION може да се сключва като продължение на GRAWE COMFORT. Натрупаният капитал, който ползващото се лице получава в края на срока на Програмата, се трансформира в пенсионна застраховка, която може да се изплаща по различни схеми:
1. Доживотна пенсия (рента)
2. Доживотна пенсия (рента) с гарантиран период
3. Гарантирана срочна рента

Началото на получаване на пенсия (рента) не е свързано с навършването на пенсионна възраст;
Обезщетение при инвалидност или смърт може също да се изплати под формата на пенсия (рента).

 
Предимства:
Данъчни облекчения
: Намаляване на облагаемия доход за физически лица (до 10 % от сумата от годишните данъчни основи – ЗДДФЛ чл.19, ал.1) и на данъчната основа за работодателя (до 60 лв. месечно на служител – ЗКПО, чл.208)
Сигурност:

• Полиците се издават в твърда валута - EUR, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите;
• При изтичане на Програмата натрупаната сума може да се изплати под формата на пенсия или рента;
• Индексиране на застраховката с цел защита срещу евентуална инфлация.
Гъвкавост:
• Може да се променя размерът на вноската (премията);
• След втората година може преждевременно да се прекрати застраховката (откуп) или да се превърне в безпремийна застраховка

 


Цена: от 200 евро 

Само сега получавате и подарък:


поръчайкъм категорията