GRAWE LIFE

Промоция: Безплатна консултация 

+ Универсална йонизираща четка Volcano VA - 83

GRAWE LIFE е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща оптимално съотношение между спестовност и застрахователна защита при годишни премии.

Тя се състои от:
Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%".
Допълнителен пакет "Злополука
", покриващ рисковете смърт вследствие на злополука, трайна инвалидност вследствие на злополука и изплащане на дневни пари при болничен престой вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.
 

Покрития:
Основна програма
Покрити рискове:
1. При доживяване от Застрахованото лице на срока на Програмата, на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции.
2. При смърт на Застрахованото лице през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
3. При установяване на трайна инвалидност на Застрахованото лице вследствие на злополука със степен над 50% Застраховащият се освобождава от плащане на премии до края на срока по Основната програма.

Допълнителен пакет "Злополука"
При Програма GRAWE LIFE е възможно сключването на Допълнителен пакет "Злополука" с покрития 5 000, 10 000 или 20 000 EUR в зависимост от покритието по Основната програма.
 

Покрити рискове:
При смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на застраховката на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", както и застрахователната сума по Основната програма, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
При трайна инвалидност вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", равен на процента на инвалидност (определен по таблицата за инвалидност на Застрахователя). Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата. Когато степента на трайна инвалидност е над 50%, на Застрахованото лице се изплаща съответният процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", като Застраховащият се освобождава от плащане на премии по Основната програма.
При престой в болница над 3 дни на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплащат дневни пари за целия период на болничния престой (включително и първите 3 дни). Размерът на дневните пари е 5, 10 или 20 EUR според застрахователната сума по Основната програма.

Пенсионна опция / минимален срок – 5 години /
Опцията GRAWE PENSION може да се сключва като продължение на GRAWE LIFE. Натрупаният капитал, който ползващото се лице получава в края на срока на Програмата, се трансформира в пенсионна застраховка, която може да се изплаща по различни схеми:
1. Доживотна пенсия (рента)
2. Доживотна пенсия (рента) с гарантиран период
3. Гарантирана срочна рента

Началото на получаване на пенсия (рента) не е свързано с навършването на пенсионна възраст;
Обезщетение при инвалидност или смърт може също да се изплати под формата на пенсия (рента).
Предимства
Данъчни облекчения - Намаляване на облагаемия доход за физически лица (до 10 % от сумата от годишните данъчни основи – ЗДДФЛ чл.19, ал.1) и на данъчната основа за работодателя (до 60 лв. месечно на служител – ЗКПО, чл.208)
Сигурност:
Полиците се издават в твърда валута - EUR, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите;
При изтичане на Програмата натрупаната сума може да се изплати под формата на пенсия или рента;
Индексиране на застраховката с цел защита срещу евентуална инфлация


Гъвкавост:
Може да се променя размерът на вноската (премията);
След втората година може преждевременно да се прекрати застраховката (откуп) или да се превърне в безпремийна застраховка.

 


Цена: от 200 евро 

Само сега получавате и подарък:


поръчайкъм категорията