GRAWE START

Промоция: Безплатна консултация 

+ Универсална йонизираща четка Volcano VA - 83


GRAWE START е Валутна Спестовно - Осигурителна Програма за деца, която дава възможност за натрупване на капитал, като едновременно с това гарантира застрахователна защита през целия срок на договора, както за детето, така и за застраховащия (роднина на детето), ако той желае.

Тя се състои от:
Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза на детето и застраховка "Изплащане на застрахователната сума при трайна инвалидност на детето вследствие на злополука над 50 %".

Допълнителен пакет "Злополука", покриващ рисковете смърт вследствие на злополука на застраховащия и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%" на застраховащия.
 

Покрития
Основна програма
Покрити рискове:
В края на срока на Програмата на детето се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции.
При смърт на детето през срока на Програмата на посоченото/ите/ в полицата ползващо/и/ се лице/а/ се изплащат платените до момента на събитието премии, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
При установяване на трайна инвалидност на детето със степен над 50% вследствие на злополука на него се изплаща застрахователната сума. Спестовната застраховка не се прекратява.

Възрастови граници за детето:
Начална възраст: 0 години
Крайна възраст за сключване на Програмата: 14 години
Крайна възраст при изтичане на Програмата: между 18 и 25 години

Възрастови граници за застраховащия:
Начална възраст: 18 години
Крайна възраст за сключване на Програмата: 65 години
Крайна възраст при изтичане на Програмата: 75 години

* Границите за крайна възраст на Застраховащия имат значение само, ако той си сключи Допълнителен пакет "Злополука"!

Допълнителен пакет "Злополука"
При Програма ГРАВЕ СТАРТ е възможно сключването на Допълнителен пакет "Злополука" за Застраховащия, когато неговата възраст е в допустимите възрастови граници. Застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука" е равна на застрахователната сума по Основната програма.
Покрити рискове:
При смърт на Застраховащия вследствие на злополука през срока на застраховката на детето се изплаща застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука". Основната програма на детето не се прекратява.
При трайна инвалидност на Застраховащия със степен над 50% вследствие на злополука през срока на застраховката той се освобождава от плащане на премии по Спестовната застраховка Живот на детето до края на нейния срок. 
 

Рентна опция
Опцията СТАРТ РЕНТА може да се сключва като продължение на GRAWE START. Натрупаният капитал, който детето получава в края на срока на Програмата, може да бъде изплатен като гарантирана срочна месечна рента.
 

Предимства
Сигурност:

Полиците се издават в твърда валута - EUR, което гарантира по-голяма сигурност и надеждност на клиентите;
При изтичане на Програмата натрупаната сума може да се изплати под формата на рента;
Индексиране на застраховката с цел защита срещу евентуална инфлаци
Гъвкавост:
Може да се променя размерът на вноската (премията);
След втората година може преждевременно да се прекрати застраховката (откуп) или да се превърне в безпремийна застраховка.

 


Цена: от 200 евро 

Само сега получавате и подарък:


поръчайкъм категорията