GRAWE SAVE

Промоция: Безплатна консултация 

+ Универсална йонизираща четка Volcano VA - 83

 
GRAWE SAVE е Валутна Спестовно-Осигурителна Програма, предлагаща висока валутна спестовност и по-малка застрахователна защита.

Тя се състои от:
Основна програма, включваща спестовна застраховка "Живот" с валутна клауза при "доживяване" или в случай на "смърт" и застраховка "Освобождаване от премии при трайна инвалидност вследствие на злополука над 50%";

Допълнителен пакет "Злополука", покриващ риска смърт вследствие на злополука и трайна инвалидност вследствие на злополука. Сключването на Допълнителния пакет "Злополука" е по желание.


Покритие:
 

Основна програма
1. При доживяване от Застрахованото лице на срока на Програмата, на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции.
2. При смърт на Застрахованото лице през срока на Програмата на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща пропорционална на броя на изминалите години част от застрахователната сума включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
3. При установяване на трайна инвалидност на Застрахованото лице вследствие на злополука със степен над 50% Застраховащият се освобождава от плащане на премии до края на срока по Основната програма.
Допълнителен пакет "Злополука"
При Програма GRAWE SAVE е възможно сключването на Допълнителен пакет "Злополука" с покрития 5 000, 10 000 или 20 000 EUR в зависимост от покритието по Основната програма.

 

Покрити рискове:

При смърт на Застрахованото лице вследствие на злополука през срока на застраховката на посочените в полицата ползващи се лица се изплаща застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", както и пропорционална част от застрахователната сума по Основната програма, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции до момента на смъртта.
При трайна инвалидност вследствие на злополука през срока на застраховката на Застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", равен на процента на инвалидност (определен по таблицата за инвалидност на Застрахователя). Изплатеното обезщетение за инвалидност не се приспада от крайната сума, която Застрахованото лице ще получи при изтичане на Програмата. Когато степента на трайна инвалидност е над 50%, на Застрахованото лице се изплаща съответният процент от застрахователната сума по Допълнителния пакет "Злополука", като Застраховащият се освобождава от плащане на премии по Основната програма.

 


Цена: от 200 евро 

Само сега получавате и подарък:


поръчайкъм категорията